4. Ciència

<<Anterior

Sobre la ciència només direm que per ella mateixa no hi ha res a retraure-li. La ciència no és més que un mètode per explicar-nos allò que ens envolta. Un mètode tan útil com qualsevol altre.
Ara bé, cal aclarir unes qüestions sobre el paper que juga actualment la ciència.

Identificant els possibles elements nocius de la Ciència

Com determinem, des de la perspectiva anarcoprimitivista, quan pot resultar nociva la ciència i quan no? Existeixen dos aspectes fonamentals per tal d'esbrinar la nocivitat que, per cert, fan referència directa a les paraules que composen "Anarcoprimitivisme".

        Càrrega dogmàtica

Com dèiem, la ciència és un mètode per tal d'explicar-nos el que ens envolta. Però hi ha més mètodes per a fer-ho. De fet, tants com imaginem. Al llarg dels temps, les distintes cultures del món s'han intentat explicar allò que percebien, a través de la interpretació.
Escollir un mètode no és un acte tan premeditat com puguem pensar. Els mètodes acaben conformant, per mitjà de la consolidació i l'assimilació, part de la nostra cultura. Així que no és que un bon dia ens alcem i decidim quin mètode escollir d'entre els que hi ha a un aparador, sinó que a mesura que anem canviant la nostra manera de veure les coses, anem establint els nostres propis mètodes.

Durant dècades, i especialment durant les darreres, la ciència ha esdevingut un dogma. S'intenta presentar com l'única possibilitat en un món de religiosos o no-religiosos, de racionalistes o d'idealistes. Les creences humanes no s'ajusten en absolut a aquestes falses dicotomies. La ciència pot resultar útil o preferible per a algunes persones, i no tant per a altres, sense implicar que aquestes siguen millors o pitjors.

Actualment la ciència és coneguda com a l'única manera vàlida d'explicar-nos les coses, menyspreant la riquesa de cosmovisions existent arreu de les cultures del món. Rebutjant les concepcions espirituals o místiques, i totes aquelles creences que s'aparten del materialisme i del racionalisme.

Qualsevol creença o mètode d'interpretació manca de nocivitat mentre no es pretenga imposar a cap altre individu.

        Tipus de Tecnologia

Actualment, per a pràcticament qualsevol investigació en processos científics, es fa ús de tecnologia complexa. Els aparells, recursos i materials emprats per la ciència es poden desenvolupar degut a la producció d'aquest tipus de tecnologia. Cosa de la que ja hem explicat les seues conseqüències.

L'ús de qualsevol mètode, recurs, material, etc. manca de nocivitat mentre la tecnologia que s'empre siga simple. Diguem-ne que, des de l'òptica anarcoprimitivista, el preu a pagar per la producció i ús de tecnologia complexa, no es justifica de cap manera.

Fal·làcia Cientificista

Per últim destacar un mecanisme típic d'argumentació basat en una falsedat al que anomenarem "fal·làcia cientificista", i que a continuació expliquem.

Els individus de l'espècie humana, així com de moltes altres espècies, hem intentat des dels inicis explicar-nos les coses (l'entorn i a nosaltres mateixos). La manera natural que tenim de fer-ho és observant, experimentant, reflexionant, i finalment concloent. És un procés que ens és propi. Així és com aprenem.

Tot i això, és habitual topar-se amb una sentència provinent dels defensors de la ciència moderna: "si no fóra per la ciència, no sabríem tal cosa". Com que la base de la ciència segueix aquests procediments innats humans, els cientificistes acostumen a insinuar que l'operació és a la inversa, i que gràcies a la ciència, tenim la capacitat d'observar, experimentar, reflexionar i concloure. Açò, clarament és fals.

Aquests procediments innats són la base de la ciència, i no hi ha cap problema en això, ni en anomenar al conjunt "ciència". Ara bé, la cosa canvia quan intervenen factors com l'autoritarisme i processos tecnològics complexos. Aleshores, en absolut ens referim al mateix tipus de ciència quan parlem de la que es limita al comportament propi humà, que la que desenvolupa la ciència moderna actual.

Abans que existira la ciència moderna, o qualsevol altre tipus de concepció de ciència, els humans ja funcionàvem observant, experimentant, reflexionant i concloent. Insistim, la ciència està basada en un comportament humà natural per a explicar-se les coses, i no al contrari.